Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unproved /'ʌn'pru:vd/  

 • Tính từ
  không có bằng chứng, không được chứng minh
  an unproved accusation
  một lời tố cáo không có bằng chứng
  chưa được thử thách
  unproved loyalty
  lòng trung thành chưa qua thử thách
  chưa chứng minh