Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

speculativeness /'spekjulətivnis/  

  • Danh từ
    tính chất suy xét
    tính chất suy đoán, tính chất ức đoán
    tính chất đầu cơ tích trữ