Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ideational /aidi'eiʃənl/  

  • Tính từ
    (thuộc) sự tưởng tượng, (thuộc) sự quan niệm
    (thuộc) sự tạo thành ý nghĩ, (thuộc) sự tạo thành quan niệm, (thuộc) sự tạo thành tư tưởng