Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Các bong bóng do đầu cơ