Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

academicals /ækə'demikəlz/  

  • Danh từ số nhiều
    mũ áo đại học (của giáo sư và học sinh đại học ở Anh)