Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

academically /,əkə'demikli/  

  • Phó từ
    [một cách] kinh viện
    [một cách] lý thuyết thuần túy