Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hàng rào cọc

    * Các từ tương tự:
    palingenesis, palingenetic, palingenetically