Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

palingenesis /pæli'dʤenisis/  

  • Danh từ
    sự sống lại; sự làm sống lại
    (sinh vật học) sự phát sinh diễn lại