Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    ốm yếu, xanh xao; hom hem
    look a bit peaky
    trông hơi ốm yếu xanh xao