Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có đỉnh, có đầu nhọn
  a peaked roof
  mái nhà có đầu nhọn
  có lưỡi trai
  a peaked cap
  mũ có lưỡi trai