Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disallow /,disə'laʊ/  

 • Động từ
  không thừa nhận, bác
  disallow a claim
  không thừa nhận một yêu sách

  * Các từ tương tự:
  disallowance