Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] tro, như tro; phủ tro
  his face is ashy grey
  mặt nó xám như tro

  * Các từ tương tự:
  ashy-gray