Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inadmissible /,inəd'misəbl/  

  • Tính từ
    không thể chấp nhận được