Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exceptionable /ik'sep∫nəbl/  

  • Tính từ
    có thể bị phản đối