Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whiten /'waitn/  /'hwaitn/

  • Động từ
    làm cho trắng, sơn trắng, quét vôi trắng
    trắng ra

    * Các từ tương tự:
    whiteness, whitening