Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nhọn
    xanh xao tiều tụy