Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  trụng nước sôi
  you blanch almonds to remove their skin
  anh ta trụng quả hạnh vào nước sôi để bóc vỏ
  (+ with, at) tái mặt (vì sợ, lạnh…)
  anh ta [sợ] tái mặt khi nhìn thấy con rắn

  * Các từ tương tự:
  blancher