Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pastel /'peistel/  /pæ'stel/

 • Danh từ
  bút phấn
  she works in pastel
  bà ta vẽ bằng bút phấn
  tranh [vẽ bằng] bút phấn
  màu phấn

  * Các từ tương tự:
  pastelist, pastellist