Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pastelist /pæs'telist/  

  • Danh từ
    hoạ sĩ chuyên vẽ màu phấn