Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pastellist /pæs'telist/  

  • Danh từ
    hoạ sĩ chuyên vẽ màu phấn