Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đánh bóng (bằng bút chì…)