Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ma, hồn ma
  tôi không tin là có ma
  (số ít) ghost of something
  nét thoáng (của cái gì); một chút (cái gì)
  put on a ghost of a smile
  thoáng mỉm cười
  not a ghost of a doubt
  không một chút nghi ngờ
  hình chồng (trên màn hình)
  give up the ghost
  hồn lìa khỏi xác, chết; không chạy được nữa
  the car seems to have given up the ghost
  chiếc xe dường như không chạy được nữa
  lay a ghost
  trừ ma; (khẩu ngữ) gỡ lại
  chiến thắng giành huy chương vàng của chĩ đã gỡ lại trân thua choáng váng ở giải vô địch Âu Châu
  Động từ
  viết thuê
  anh ta viết thuê cho một số nhân vật thể thao vốn "đứng tên" là viết bài cho các cột báo

  * Các từ tương tự:
  ghost image, ghost signal, ghost story, ghost town, ghost-seer, ghost-write, ghost-writer, ghostlike, ghostlines