Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người nhìn thấy ma quỷ; người cầu hồn ma quỷ