Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ghost story /'gəʊst,stɔ:ri/  

  • truyện ma quỷ