Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hallucination /həlu:si'nei∫n/  

  • Danh từ
    ảo giác
    cái nhìn thấy qua ảo giác; cái nghe thấy qua ảo giác