Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) tín hiệu hình ảo, tín hiệu giả [ĐL]