Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ghost-writer /'gəʊst raitə[r]/  

  • Danh từ
    kẻ viết thuê