Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    con ma của một người đang sống