Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ghost-write /'gəʊst rait/  

  • Động từ
    xem ghost

    * Các từ tương tự:
    ghost-writer