Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phantasm /'fæntæzəm/  

  • Danh từ
    ảo ảnh
    ma, bóng ma

    * Các từ tương tự:
    phantasma, phantasmagoria, phantasmagoric, phantasmagorical, phantasmagorically, phantasmal, phantasmata, phantasmic