Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phantasmagoria /'fæntæzmə'gɔriə/  

  • Danh từ
    ảo cảnh