Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ, thường đùa)
  ma
  anh có sợ ma không?
  Động từ
  (từ Mỹ, khẩu ngữ)
  làm kinh sợ (một con vật…)
  có cái gì đó trong bụi cây làm con ngựa anh ta kinh sợ

  * Các từ tương tự:
  spookiness, spookish, spooky