Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spookiness /'spu:kinis/  

  • Danh từ
    sự đáng sợ