Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • thành phố dân cư đã bỏ đi hết (vì không còn gì quý giá để nhặt nhạnh nữa)