Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apparition /,æpə'ri∫n/  

 • Danh từ
  sự xuất hiện, vật xuất hiện
  hồn ma
  he saw the apparition of his dead wife
  ông ta đã thấy hồn ma của bà vợ đã quá cố

  * Các từ tương tự:
  apparitional