Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sprinkling /'spriŋkliŋ/  

 • Danh từ
  (of something, somebody)
  một ít; một chút
  a sprinkling of rain
  một chút mưa
  a sprinkling of hooligans in the crowd
  một ít tên lưu manh trong đám đông