Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parasol /'pærəsɒl/  /pærəsɔl/

  • Danh từ
    [cái] dù (che nắng)

    * Các từ tương tự:
    parasoled, parasolette, parasolpine