Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự [bị] nhìn thấy
  the first sighting of a new star
  sự nhìn thấy lần đầu tiên một ngôi sao mới

  * Các từ tương tự:
  sighting shot