Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (beheld)
  ngắm, nhìn
  the baby was a wonder to behold
  đứa bé nhìn thích thật
  lo and behold
  xem lo

  * Các từ tương tự:
  beholden, beholder