Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (thán tự) (cổ)
  trông kìa, nhìn kìa
  lo and behold!
  (đùa) trông lạ chưa kìa; quái lạ thay
  as soon as we went out, lo and beholdit began to rain
  chúng tôi vừa ra khỏi nhà, lạ chưa kìa, trời bắt đầu đổ mưa

  * Các từ tương tự:
  loach, load, load-displacement, load-off, load-on, load-shedding, loadability, loadable, loaded