Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

load-displacement /'louddispleismənt/  

  • Danh từ
    trọng lượng chở hàng tối đa (tàu thuỷ)