Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đỡ tải; sự giảm tải