Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beholder /bi'həʊldə[r]/  

  • Danh từ
    người ngắm, người nhìn