Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

glance /glɑ:ns/  /glæns/

 • Động từ
  liếc nhìn, liếc
  glance at one's watch
  liếc nhìn đồng hồ
  glance round the room
  liếc nhìn khắp phòng
  glance at the newspaper
  liếc qua tờ báo
  glance at something
  đề cập sơ qua về
  một bài báo chỉ đề cập sơ qua đến một vấn đề
  (dùng ở thì tiếp diễn) lóe lên, lấp lánh
  mặt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời
  glance one's eye down (over, through) something
  (khẩu ngữ) liếc qua
  glance one's eye over the newspaper
  liếc qua tờ báo
  glance off [something]
  trượt qua, sướt qua
  quả bóng sướt qua cột khung thành và lọt vào lưới
  thân cây cứng đến nỗi các nhát rìu chỉ sượt qua mà thôi
  Danh từ
  cái nhìn thoáng qua, cái liếc nhìn
  take (havea glance a the newspaper headlines
  liếc nhìn qua các đề mục tờ báo
  trước khi kết thúc chương trình, ta hãy điểm qua các tin thể thao
  at a [single] glance
  nhìn một cái, chỉ nhìn qua
  he could tell at a glance what was wrong with the car
  chỉ nhìn qua anh ta có thể nói xe hỏng ở bộ phận nào
  at first glance (sight)
  thoạt nhìn
  at first glance the problem seemed easy
  thoạt nhìn, vấn đề có vẻ dễ
  they fell in love at first glance
  mới nhìn nhau họ đã phải lòng nhau