Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monstrosity /mɒns'trɒsəti/  

  • Danh từ
    vật quái đản
    that new multi storey car park is an utter monstrosity
    toà nhà đỗ xe nhiều tầng mới xây ấy hoàn toàn là một vật quái đản