Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động vật)
    cá bơn vỉ

    * Các từ tương tự:
    brillance, brilliance, brilliancy, brilliant, brilliantine, brilliantly, brilliantness