Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sighting shot /'saitiɳ'ʃɔt/  

  • Danh từ
    phát bắn thử