Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  điều kỳ diệu;(số nhiều) điều tuyệt vời
  những điều kỳ diệu của khoa học hiện đại
  it's a marvel that he escaped unhurt
  ông ta đã thoát được bình an vô sự, thật là kỳ diệu
  cách chữa trị của bác sĩ thật là tuyệt vời, người bệnh đã bình phục hoàn toàn
  marvel of something
  (số ít)
  người tuyệt vời; vật tuyệt vời
  he's a marvel of patience
  ông ta là người kiên nhẫn tuyệt vời

  * Các từ tương tự:
  marvellous, marvellously, marvellousness, marvelous, marvelously