Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  phép màu, phép thần diệu
  điều thần diệu
  the doctor said her recovery was a miracle
  bác sĩ bảo bà ta bình phục được là một điều thần diệu
  (số ít) (khẩu ngữ, bóng) điều đặc biệt, điều không ngờ tới
  it's a miracle when you weren't killed in that car crash
  anh không thiệt mạng trong tai nạn đụng xe đó, thật là điều không ngờ tới
  miracle of something
  kỳ công
  đĩa com-pắc là một kỳ công của công nghệ hiện đại
  do (work) miracle (wonders) [for (with) somebody (something)]
  đem lại kết quả thần diệu cho (ai, cái gì)
  thuốc bổ này sẽ đem lại kết quả thần diệu cho sự suy sút của anh

  * Các từ tương tự:
  miracle drug, miracle play, miracle-monger