Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự gói hàng, sự đóng gói
    bao bì

    * Các từ tương tự:
    packing-box, packing-case, packing-hook, packing-house, packing-list, packing-needle, packing-paper, packing-sheet